Vedtægter for GGF

Vores vedtægter er foreningens "spilleregler" - de er omdrejningspunktet for foreningen og hvordan den fungerer.

§1 Navn, hjemsted og formål
Foreningens navn er Gudenaadalens Gymnastikforening.

Foreningen er hjemmehørende i Viborg Kommune og er tilsluttet DGI Midtjylland.

Foreningens overordnede formål er gennem kvalitetstilbud inden for gymnastik, fitness og bevægelse at fremme sundhed og socialt samvær for borgere i og omkring Gudenaadalen.

§2 Medlemmers optagelse og udmeldelse
Foreningen optager alle personer, der vil støtte foreningen og rette sig efter foreningens vedtægter.

Ved indmeldelse betales kontingent for sæsonen. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for en sæson af gangen. Kontingentet forfalder forud.

Udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse enten til instruktøren eller direkte til bestyrelsen.

Personer, der ønsker at støtte foreningen, men som ikke ønsker at være aktive på et hold, kan optages som støttemedlem. Støttemedlemmer har samme medlemsrettigheder som aktive medlemmer. Aktive medlemmer, der ønsker at støtte foreningen yderligere, har mulighed for at tegne et supplerende støttemedlemskab. Dette giver dog ikke dobbelte medlemsrettigheder.

Bestyrelsen har ret til at nægte at optage medlemmer samt til at udelukke medlemmer, der ikke opfører sig i overensstemmelse med foreningens vedtægter eller såfremt der findes en særlig anledning dertil.

§3 Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i efteråret, inden årets udgang.. Generalforsamlingen bekendtgøres med mindst 8 dages varsel på foreningens hjemmeside/i de lokale dagblade. Meddelelse om generalforsamlinger offentliggøres tillige internt i foreningen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af ordstyrer
  • Formanden aflægger beretning
  • Kassereren fremlægger regnskab
  • Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

Alle medlemmer over 15 år har stemmeret. For medlemmer under 15 år udøves stemmeretten af værgen.

Valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt og afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvis blot et medlem ønsker det.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal eller mindst 20 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav herom. Vedrørende indvarsling gælder samme regler som for den ordinære generalforsamling.

Til ændring af vedtægterne kræves mindst 2/3 flertal på en generalforsamling.

§4 Bestyrelsen
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse som består af 5 medlemmer. Alle vælges af
generalforsamlingen for en 2-årig periode. Der afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer hvert år. For et år vælges 2 suppleanter for bestyrelsen. Endvidere vælges 1 revisor for 2 år + 1 revisorsuppleant for 1 år. Vælges kan personer, der er til stede eller som har givet tilsagn om at lade sig opstille. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen træffer afgørelse i alle forekommende spørgsmål, herunder dispositioner vedrørende fast ejendom. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening, dog skal dokumenter vedrørende lån i samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom underskrives af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen fastlægger kontingenter, antager instruktører og udarbejder retningslinjer for foreningen.

Bestyrelsen kan efter behov, på generalforsamlingen, stille forslag om oprettelse af forskellige udvalg. Generalforsamlingen skal godkende disse og ligeledes vælge deres medlemmer. Udvalgene består af 3 eller 5 medlemmer, hvoraf mindst den ene i forvejen skal have sæde i bestyrelsen. Er dette efter valget ikke tilfældet, træder den med færreste stemmer ud, og bestyrelsen sætter et bestyrelsesmedlem ind i stedet. Udvalgenes økonomiske beslutninger skal, for at være gyldige, godkendes af bestyrelsen, ligesom de i alle sager er ansvarlige over for bestyrelsen.

§5 Regnskab
Regnskabsåret er fra 1/8 – 31/7. Revision foretages af de valgte revisorer.

§6 Foreningsophør
Foreningen kan kun opløses når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor på to efter hinanden følgende generalforsamlinger. Ved opløsning tilfalder alle aktiver foreninger med sportslige formål i Viborg Kommune.

Vedtægterne er vedtaget på stiftende generalforsamling den 12. august 2015.
Ændringer af vedtægterne er vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. september 2021.